Министерство на земеделието служба по контрол и безопасност на храните/FSIS/ - Проверяване на Системата по безопасност на храните. Наръчникът дава изчерпателни указания на персонала на FSIS за начина, по който да предпазят общественото здраве чрез проверка за постигнато съответствие с наредбите за намаляване на патогените, съответствие с изискванията за хигиена и съответствие с изискванията на НАССР.

Регламент №2073/2005 на Европейския Парламент и на Съвета относно микробиологични критерии за хранителните продукти

Регламент № 853/ 2004 на Европейския Парламент и на Съвета определящ специфични изисквания за хигиена на хранителните продукти

Регламент № 178/2002 с който се определят общите принципи и изисквания към законодателството в областта на храните, създава се Европейски орган за безопасност на храните и се определят процедури в областта на безопасността на храните

Регламент № 852/2004 относно хигиената на храните

Регламент № 854/2004, който определя специфичните правила за организирането на официалния контрол върху продуктите от животински произход, предназначени за човешка консумация


Закон за храните

Наредба № 5 за хигиена на храните

ISO/FDIS 22000 - Системи за управление безопасността на храната, Изисквания към организациите в хранителната верига